Conference - Cyber Security

English Version

สัมมนา “ไทยแลนด์ ๔.๐ การพัฒนาที่ต้องระวังภัยไซเบอร์”

๑๘ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ห้อง Phoenix ๔-๖ อาคาร ๗-๘

คำนำ

วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศ และเพื่อจุดประเด็นให้เกิดแรงขับเคลื่อนผลักดันบทบาทของประเทศไทยให้พร้อมเป็นศูนย์กลาง Cyber Security ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 300 ท่าน เป็นบุคลากรจากหน่วยงานและองค์กร อาทิ กลุ่มความมั่นคงและภาครัฐ กลุ่มธุรกิจภาคเอกชน กลุ่มสถาบันการเงิน การบริการด้านการเงิน เป็นต้น

 

จัดโดย: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย: ภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน ๓๐๐ ท่าน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๐.๑๐ – ๑๑.๐๐ น. การบรรยาย ๑ : หัวข้อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
โดย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยาย ๒ : การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปฏิบัติการ
โดย นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ – ๑๔.๒๐ น. การบรรยาย ๓ : หัวข้อภาพรวมภัยคุกคามด้านไซเบอร์
โดย พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ: กสทช.
๑๔.๒๐ – ๑๕.๐๐ น. การบรรยาย ๔ : หัวข้อความตระหนักรู้ภัยคุกคามไซเบอร์
โดย ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. การบรรยาย ๕ : หัวข้อระบบจำลองการฝึกไซเบอร์
โดย Microsoft / Nokia / AVAYA / Palo Alto Networks
๑๖.๓๐ น. เสร็จสิ้นการสัมมนา

วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๐ น. การบรรยาย ๖ : Cisco 2018 Asia Pacific Security Capabilities Benchmark Study
โดย คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน – TBC
๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น. การบรรยาย ๗ : การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์: กรณีศึกษา จาก Healthcare Sector
โดย ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐.๑๐ – ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. Panel Discussion: เสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามจากแต่ละหน่วยงาน
วิทยากรโดย
• ผู้แทนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
• คุณบุษกร ธีระปัญญาชัย ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• ผู้อานวยการศูนย์ไซเบอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
• ดำเนินรายการโดย คุณธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
๑๒.๐๐ น. เสร็จสิ้นการสัมมนา

* หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขออภัยมา ณ ที่นี้

Our Social Media

Top